دستگاه Astograph مدل Jupiter

 

  • ساخت ژاپن
  • دستگاه اندازه گیری واکنش راه هوایی
  • استفاده از روش اسیلومتری در اندازه گیری
  • استفاده از سنسور Pneumotach
  • انجام  تست با تنفس عادی در زمان بسیار کوتاه بدون نیاز به مانور خاص
  • تشخیص و مدیریت بلند مدت آسم برونشیت
  • تجزیه و تحلیل کامپیوتری مقاومت و هدایت راه تنفسی
  • دقت اندازه گیری بالا